December 11, 2019
  • December 11, 2019
Breaking News

Technology

INFOCOM 2019 enters day two with the focus on ‘Winning in this VUCA world’

by on December 8, 2019 0

Touches upon customer and community, hosts Kargil war veteran and transformative leaders 365Telugu.com Online News, Kolkata, December 8, 2019: INFOCOM, one of the largest congregations of technology professionals, buyers-sellers, corporate leaders, academics, visionaries, and policymakers, that was conceived with the aim of setting the pace for development in the Information and Communication Technology (ICT)...

Read More

యాంటీమైక్రోబయల్ నిరోధకతకు బిడి ఇండియా మాస్టర్ క్లాస్

by on December 7, 2019 0

365తెలుగుడాట్ కామ్ ఆన్ లైన్ న్యూస్, డిసెంబర్ 7,హైదరాబాద్, 2019:ప్రపంచజనాభాయొక్కఆరోగ్యసంక్షేమాలకుప్రధానభయాలుగాపరిణమించినసమస్యలనుపరిష్కరించేక్రమంలోభారతదేశంలోనిఒకప్రధానవైద్యసాంకేతికసంస్థBD,ఇటీవలికాలంలోయాంటీమైక్రోబియల్రెసిస్టెన్స్(AMR) పైఒకబహుళనగరమాస్టర్క్లాస్‌‌నునిర్వహించింది. హైదరాబాద్నగరంలోనిర్వహించబడినమాస్టర్‌‌క్లాస్‌‌లోఅంతర్జాతీయస్థాయిలోవక్తలు,ఆరోగ్యసంరక్షణనిపుణులు,గరంలోనిప్రధానమైక్రోబయాలజిస్టులుహాజరయ్యారు.రోగులకుఎఎంఆర్యొక్కప్రాధాన్యతమరియుమెరుగుపర్చబడినరోగనిర్ధారణవిధానాలురోగులఫలితాలపైచూపేప్రభావంగురించిఇందులోముఖ్యంగాప్రస్తావనకువచ్చాయి. డా. ప్యాట్రిక్ఆర్ముర్రే, విపి-సైంటిఫిక్అఫైర్స్, BD లైఫ్సైన్సెస్మాట్లాడుతూ, “యాంటీమైక్రోబియల్రెసిస్టెన్స్ (AMR) యొక్కవేగంగావృద్ధిచెందుతున్నసమస్యనుపరిష్కరించేసమయంవచ్చింది.వేగవంతమైన,కచ్చితమైనరోగనిర్ధారణపరీక్షలతోమాత్రమేవైద్యులువ్యాధికారకక్రిమినిగుర్తించగలిగిఅశాస్త్రీయచికిత్సకుబదులుతగిననిర్దేశితచికిత్సనుఅందించగలుగుతారు. డయాగ్నోస్టిక్స్టివార్డ్‌‌షిప్, యాంటీబయోటిక్స్టివార్డ్‌‌షిప్,ఇన్ఫెక్షన్నియంత్రణ,ప్రివెన్షన్స్టివార్డ్‌‌షిప్అనేవిఎఎం‌‌ఆర్సమస్యనుపరిష్కరించడానికిమూలకారకాలు” అనిఅన్నారు. ఔషధానికిరోగకారకక్రిమిప్రతిరోధకతనుసాధించినప్పుడుసాధారణంగాఇన్ఫెక్షన్లకుచికిత్సచేయడానికిఉపయోగించేయాంటీమైక్రోబియల్‌‌లు(ప్రాణాన్నికాపాడేఔషధాలు) పనిచేయడంఆగిపోతాయి. ప్రపంచంలోభారతదేశంలోఔషధప్రతిరోధకపాథోజెన్లతాకిడిఅధికంగాఉంది.ఇదిప్రపంచంలోఅధికంగాయాంటీబయోటిక్స్వాడేదేశాలలోఒకటి. ఇన్ఫెక్షన్లనుకలిగించేక్రిములువ్యాప్తిచెందడానికిఆరోగ్యసంరక్షణకేంద్రాలేఅధికఅవకాశమున్నప్రాంతాలుగాఉంటున్నాయి.ఆస్పత్రిపాలైనరోగులలో 7% నుండి 10% మరియుఇన్సెంటివ్కేర్‌‌లోఉన్నవారిలో 33% మందికనీసంఒక్కఆరోగ్యసంరక్షణసంబంధఇన్ఫెక్షన్‌‌‌కైనాగురవుతున్నారు. దీర్ఘకాలికంగాఅక్యూట్కేర్పరిస్థితిలలోఉన్నవారికివచ్చే 25% ఆరోగ్యసంరక్షణ-సంబంధఇన్ఫెక్షన్‌లుయాంటీబయోటిక్ – రెసిస్టెంట్బ్యాక్టీరియావలనేకలుగుతున్నాయి. “భారతదేశంలోఇటీవలేఎఎంఆర్‌‌పైరోగులనుండిపలుసమస్యలుమేముఅందుకున్నాము. ఒకవైపుఈబ్యాక్టీరియావృద్ధిచెందుతూ, మరోవైపుపలురకాలఇన్ఫెక్షన్లుమనపైదాడిచేస్తుండగా, ఆరోగ్యసంరక్షణకేంద్రాలలోరోగులమధ్యసులభంగావ్యాపిస్తున్నఈఎఎం‌‌ఆర్సమస్యకుకళ్ళెంవేయడంచాలాముఖ్యమైనవిషయం. కావున, ఇదిప్రజలపైప్రభావంచూపించిమరణాలకుదారితీయకముందేఈసమస్యనుపరిష్కరించడంభారతదేశానికిఎంతోప్రాధాన్యమైనపని” అనిడా. అయ్యర్రంగనాధన్ఎన్,సీనియర్కన్సల్టంట్,మైక్రోబయాలజీ,ఇన్ఫెక్షన్కలిగించేవ్యాధులు,గ్లోబల్హాస్పిటల్స్, హైదరాబాద్అన్నారు. దేశంలోఈమధ్యకాలంలోతీవ్రఅనారోగ్యతకలరోగులనునిర్వహించడంలోఎఎంఆర్ఒకప్రధానసవాలుగాతయారైంది.సవాలునుఎదుర్కొనిఅటువంటిసూక్ష్మక్రిములువచ్చిచేరకుండాచేసిఇన్ఫెక్షన్‌‌‌‌నుతగ్గించడంమనకుచాలాముఖ్యమైనఅంశంగాతయారయ్యింది. ప్రతిరోధకసూక్ష్మక్రిములనే MDR క్రిములుఅనికూడాపిలుస్తారు. ఇవిఆరోగ్యసంరక్షణకేంద్రాలలోఉన్నరోగులమధ్యలోవేగంగావిస్తరిస్తాయికావునఇదిచాలాముఖ్యమైనది.ఈసమస్యనుపరిష్కరించడానికితక్షణమేతగినచర్యలుతీసుకోకపోతేఈదేశంలోనిప్రజలుతప్పనిసరిగాఈమొండిఇన్ఫెక్షన్లకులోనవుతారు. ఈసందర్భంగా, పవన్మోచెర్ల, మేనేజింగ్డైరెక్టర్, Bd-ఇఇండియా/సౌత్ఏషియా,“యాంటీమైక్రోబియక్రెసిస్టెన్స్(AMR)అనేదిఈశతాబ్దంలోనేఅత్యంతతీవ్రప్రపంచఆరోగ్యభయకారకాలలోఒకటి.ఒకసంస్థగాBDసామర్ధ్యాలుAMRనునివారిస్తూనియంత్రించడానికిప్రపంచఉద్దేశాలకుచాలాసమీపంగాఉన్నాయి.ఇన్ఫెక్షన్ప్రివెన్షన్అండ్కంట్రోల్‌‌,రోగనిర్ధారణపరీక్షమరియుసర్వెలియెన్స్మరియురిపోర్టింగ్‌‌కుసహకరిస్తున్నAMRసొల్యూషన్స్సపోర్టింగ్యొక్కవిస్తృతపోర్ట్‌‌ఫోలియోతోAMRనుకలిగిఉండిప్రభావయాంటీమైక్రోబియల్స్టివార్డ్‌‌షిప్‌‌నుసాధించడానికిమేముమాకస్టమర్లసామర్ధ్యాన్నిపెంపొందించగలమనివిశ్వస్తున్నాము”BDరోగనిర్ధారణప్లాట్‌‌ఫార్మ్‌‌లుHAIలుఒకరినుండిమరొకరికిసోకేప్రమాదాన్నితగ్గించి,పుర్తిగాతెలియజేసేసూచితనిర్ణయాలకుప్రాచుర్యంకలిగించివ్యాధినియంత్రణమరియునివారణలకొరకుప్రపంచఆరోగ్యసంస్థ,యు.ఎస్.కేంద్రాలచేగుర్తించబడినఔషధఅవరోధకభయాలనువేగంగాగుర్తించడంద్వారావైద్యఫలితాలనుమెరుగుపర్చవచ్చు

Read More

Telugu Blockbuster Raju GariGadhi 3 Now Streaming on Hotstar VIP

by on December 6, 2019 0

365Telugu.com Online News, December6, Hyderabad: Hotstar VIP has added yet another blockbuster title to its expansive movie library – this time Telugu horror-comedy Raju GariGadhi (Part 3). The blockbuster title is finally making its digital premiere on Hotstar VIP much before its TV premiere. Directed by Ohmkar, the film stars Ashwin Babu, AvikaGorin pivotal...

Read More

హైదరాబాద్‌లో ఆప్ట్రోనిక్స్ ఇండియా అతి పెద్ద ఆపిల్ ప్రీమియం రీసెల్లర్ స్టోర్

by on December 5, 2019 0

365తెలుగుడాట్ కామ్ ఆన్ లైన్ న్యూస్, డిసెంబర్ 5, హైదరాబాద్:  2019: ఆప్ట్రోనిక్స్ ఇండియా అనేది తమను తాము చాటుకునే ఉత్పత్తుల శ్రేణితో  విని యోగదారు అనుభవాలకు పర్యాయపదంగా ఉంది. శ్రీ సుతీందర్ సింగ్ మరియు ఆయన కుమార్తె   మేఘనా సింగ్ దీనికి సారథ్యం వహిస్తున్నారు. విఆర్ చెన్నైలో భారతదేశపు అతిపెద్ద ఎపిఆర్ స్టోర్ ప్రారంభించడం మరియు ముంబైలోని హై స్ట్రీట్ ఫియోనిక్స్ లో భారతదేశ  మొట్టమొదటి ఫ్లాగ్‌షిప్ ఆపిల్ ప్రీమియం రీసెల్లర్ దుకాణాన్ని ప్రా రంభించిన మైలురాళ్లను...

Read More

Samsung Introduces The Wall, World’s Most Spectacular

by on December 5, 2019 0

Large-formatMicroLEDDisplay for a Luxurious Viewing Experience World’s first modular MicroLED display with 0.8mm pixel pitch technologyfor never-seen-before picture quality will be available in India in 146-inch, 219-inch, 292-inch screen sizes 365telugu.com online news, GURUGRAM, India, December5,2019:Samsung, India’s biggest and most trusted consumer electronics andsmartphones brand, today launched The Wall, Samsung’s revolutionary modular MicroLEDdisplay that comes in a...

Read More

Samsung aims to sell 200 units of The Wall by 2022

by on December 5, 2019 0

365telugu.com online news, December5, Hyderabad: Samsung, India’s biggest and most trusted consumer electronics and smartphones brand, today launched The Wall, Samsung’s revolutionary modular MicroLED display that comes in a variety of sizes and ratios from 146 inch (370.8 cm) in 4K definition, 219 inch (556.3 cm) in 6K definition to 292 inch (741.7 cm) in...

Read More

Sterlite Power acquires the Green Energy Transmission Corridor Project

by on December 4, 2019 0

Completes acquisition of Lakadia – Vadodara Transmission Project from PFC Consulting Limited 365telugu.com online news, December 4,Hyderabad, 2019: Sterlite Power, a leading global player in power transmission announces the acquisition of its inter-state GEC transmission project, Lakadia-Vadodara Transmission Project Limited (LVTPL), from PFC Consulting Limited. The company had won this project (WRSS 21 – Part B) through tariff-based competitive...

Read More

YES BANK wins Digital Payments Award at MEITY Startup Summit 2019

by on December 3, 2019 0

365telugu.com Online News, December 3, Hyderabad, 2019:YES BANK, India’s fourth largest private sector bank, won the DigiDhan Mission Digital Payments Award 2018-19 for ‘Overall Performance in Digital Payments’ at the MeitY Startup Summit 2019 held in Delhi today. The award was presented by Chief Guest, Shri Ravi Shankar Prasad, Minister of Communication, Electronics & IT and Law & Justice. Chief Guest...

Read More

Samsung Further Elevates Celebrations as #GalaxyTurns10with Never beforeOffers on Galaxy Note10 and Galaxy S10 Devices

by on December 2, 2019 0

365telugu.com online news, Gurugram, India – Dceember 2, 2019: To celebrate the 10thAnniversary of its Galaxy range of smartphones, Samsung, India’s largest consumer electronics and mobile brand had launched a slew of offers earlier across its range of cutting-edge smartphone devices. Today, they have given consumers even more cause to celebrate by announcingnever before offerson...

Read More

Honda Civic Retains Top Spot in Executive Sedan Segment

by on November 30, 2019 0

Registers 30% Sales Growth in October 2019 365Telugu.Com Online News, November 30, New Delhi, 2019 Honda Cars India Ltd. (HCIL), leading manufacturer of premium cars in India, maintained its leadership in executive sedan segment as the company clocked 30% month on month growth in sales of Civic with 436 units in October 2019. The company sold...

Read More